Miejsce gdzie nauka spotyka się z biznesem.

Założyciele

§1

Administratorem danych osobowych użytkownika jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, NIP: 712-016-10-05, REGON: 000514064, email: laboratorium@kul.pl.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można nawiązać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: iod@kul.pl; nr tel: 81 4453230.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu analizy wysłanego przez użytkownika wniosku rekrutacyjnego w celu zakwalifikowania Uczestnika do Projektu „Laboratorium Innowacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, którego organizatorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski.Przetwarzanie danych osobowych w innych celach niż powyższe będzie możliwe wyłącznie za uprzednią zgodą użytkownika – w tym przypadku podstawą przetwarzania danych będzie odpowiednia zgoda użytkownika. Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą).Dane będą ujawniane osobom upoważnionym i działającym z polecenia administratora, a także podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych.Formularz  rekrutacyjny używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w celu optymalizacji działań.W formularzu rekrutacyjnym Administrator wykorzystuje następujące pliki cookies:

(i) umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

(ii) umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

(iii) umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie.Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością podczas uzupełniania formularza rekrutacyjnego. W tym w szczególności poprzez wypełnienie formularza, zadania pytania, kontakt z pracownikami podmiotu zarządzającego Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.  

 

§2

Do podjęcia procesu rekrutacji niezbędne są dane imię i nazwisko, e-mail oraz numer telefonu do kontaktu. Brak zgody na przetwarzanie tych danych uniemożliwia przetwarzanie ww. danych osobowych. Ponadto użytkownik może podać dobrowolnie inne dane osobowe i adresowe.Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki.  

 

§3

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

 

§4

Każdy użytkownik ma prawo do:

(i) dostępu do danych osobowych które jego dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,

(ii) sprostowania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności,

(iii) usunięcia danych,

(iv) ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych (na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych); przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą; do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:

a) Drogą elektroniczną na adres: laboratorium@kul.pl

b) Na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

c) Osobiście w siedzibie Administratora.Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące.Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.               

§5

W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 200-193 Warszawa.

 

Informacja Rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 ) (zwanego jako „RODO”) informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; adres -email: laboratorium@kul.pl.                                                                                                      

Kontakt z inspektorem ochrony danych – adres e-mail: iod@kul.pl; nr tel: 81 4453230.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: Udzielenie odpowiedzi przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II na zadane w formularzu rekrutacyjnym pytanie; Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym i działającym z polecenia administratora; podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych oraz Podmiotom świadczącym usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej jeśli okaże się to konieczne. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyjaśnienia przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II kwestii zawartych w pytaniu przesłanym za pomocą formularza rekrutacyjnego. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie; Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Twój most do przyszłości. Dołącz do nas.

Linki

Kontakt

© 2024 · Laboratorium Innowacji